Obchodní podmínky

Podmínky registrace a účasti na kurzech Swing Busters (dále jen „Podmínky“)

 1. Úvod
  1. O co jde? Podmínky jsme my, Swing Busters s.r.o., IČO 04697359 se sídlem Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8 (dále také „Swing Busters“), vytvořili pro Vás, Kurzisty, hlavně proto, abychom měli na jednom místě veškerá pravidla související s tím, že k nám chodíte na lekce a další naše akce. Podmínky se proto vztahují na smlouvy uzavírané prostřednictvím webového rozhraní www.swingbusters.cz (dále jen „web“), na jejichž základě každého z Vás po zaplacení kurzovného zejména učíme tancovat a jinak se hýbat (vždy podle specifikace kurzu, na který se přihlašujete), a to na námi provozovaných volnočasových výukových kurzech (dále jen „kurzy“ a „Smlouvy“). Tyto Podmínky tedy obsahují zejména informace o tom, jak naše kurzy probíhají, jak se na kurzy prostřednictvím našeho webu registrovat, do kdy je třeba lekce uhradit, jaká jsou pravidla chování na lekcích a také všechna poučení, která nám ukládá zákon.
  2. Souhlas s Podmínkami. Ověřením Vaší e-mailové adresy při první registraci na kurz (popíšeme v bodě 2.4) vyjadřujete, že jste si aktuální znění těchto Podmínek přečetli, že s nimi souhlasíte a budete se jimi řídit. Přitom zaručujete, že jste způsobilí k právnímu jednání, a to zejména s ohledem na svůj věk, popřípadě jste zastoupeni zákonným zástupcem a že veškeré Vámi poskytované údaje Swing Busters jsou úplné, pravdivé, správné a přesné. Tento souhlas a prohlášení rovněž dáváte při každé další registraci na kurz na našem webu.
  3. Verze Podmínek. Podmínky můžeme měnit a doplňovat, novou verzi však vždy zveřejníme na webu a ve vztahu k Vašemu kurzu platí vždy to znění Podmínek, které bylo aktuální v době Vaší registrace do něj.
  4. Zpracování osobních údajů. Registrací na kurz dále souhlasíte s tím, že pro účely registrace na kurzy a výuky na lekcích dochází ke zpracovávání Vašich osobních údajů včetně možného zaznamenávání Vaší podoby na videích z lekcí. Současně berete na vědomí „Pravidla pro zpracování osobních údajů“. Během registrace se můžete dobrovolně přihlásit k odběru informačního newsletteru a k zasílání dotazníku ohledně spokojenosti s našimi kurzy.
 2. Registrace na kurzy
  1. Specifikace kurzu. Na jednotlivých lekcích daného kurzu Vás budeme pod vedením našich lektorů učit tanec či jiné činnosti dle specifikace kurzu. Rozpis lekcí včetně podrobné specifikace všech kurzů je zveřejněn na našem webu. Na webu najdete informace o tom, jaký je název kurzu a jaká látka se v něm probírá, kdo se může na kurz přihlásit, jaká je kapacita kurzu a kolik je volných míst, kolik má kurz lekcí, v kolik lekce začínají a končí, na jakém místě se lekce uskuteční, kdo bude na lekcích učit a kdy začíná a končí registrační období pro dané kurzy, zda je možné získat slevu z kurzovného a za jakých podmínek.
  2. Změny a odstoupení. Vyhrazujeme si právo v odůvodněných případech specifikaci našich kurzů měnit či kurz zrušit úplně (neděláme to rádi, děje se tak zejména z provozních důvodů), a to i v případě, že již některé lekce v rámci kurzu proběhly. V případě, že bychom podstatným způsobem změnili místo nebo čas lekcí Vašeho kurzu, můžete od Smlouvy odstoupit zasláním e-mailu na info@swingbusters.cz a my Vám vrátíme poměrnou část kurzovného za ty lekce, které jsou touto změnou (zrušením) ovlivněny. Pokud kurz zrušíme, vrátíme Vám poměrnou část kurzovného za lekce, které neproběhly. Pokud nebudeme moci bez vlastního zavinění kurzy pořádat, a to např. v důsledku veřejnoprávních epidemiologických opatření, vyhrazujeme si právo čas konání lekcí posunout na dobu, kdy tato překážka pomine (v takovém případě však nebudete mít právo od Smlouvy odstoupit z důvodu změny specifikace kurzu jak je uvedeno v tomto bodě výše), případně právo kurz zrušit s vrácením poměrné části kurzovného.
  3. Informace pro registraci na kurz. Při registraci na kurz zadáváte na webu tyto informace: (i) Vaši e-mailovou adresu, (ii) zda se kurzu účastníte v roli „leader“ či „follower“, (iii) zda jste žák či student do 26 let a uplatňujete z tohoto důvodu slevu na kurzovném (při uplatnění slevy buďte připraveni doložit potvrzení o studiu na první lekci), (iv) zda se na kurz hlásíte v páru s další osobou (tanečním partnerem) – pokud to kurz umožňuje a případně (v) e-mailovou adresu Vašeho tanečního partnera. Vyplněním a odesláním tohoto registračního formuláře projevujete zájem uzavřít Smlouvu.
  4. První registrace. Při první registraci na kurz pod Vámi uvedenou e-mailovou adresou Vám (a případně i Vašemu tanečnímu partnerovi, kterého jste na kurz registrovali) na tuto adresu zašleme odkaz, kterým ověříte, že se jedná o Vaši e-mailovou adresu. Tímto ověřením rovněž dojde k registraci a získání přístupu na náš webový portál, ve kterém uvidíte stav Vašich registrovaných kurzů, platební údaje a další užitečné informace.
  5. Waitlist. Upozorňujeme, že na akceptaci registrace do kurzu nevzniká nárok. To platí tím spíše, pokud se registrujete na kurz, ve kterém je buď naplněna kapacita, nebo, pokud se jedná o kurz párového tance, by po Vaší registraci nebyl počet účastníku kurzu v obou rolích (leader a follower) vyrovnaný. V takovém případě bude Vaše registrace zařazena na čekací listinu (waitlist), o čemž Vás informujeme e-mailem. Počítejte prosím s tím, že k akceptaci Vaší registrace z waitlistu dojde pouze v případě uvolnění místa v kurzu či registrace Kurzisty v opačné roli při nenaplněné kapacitě. Pokud již nadále nebudete chtít čekat na waitlistu, máte na našem portálu možnost danou registraci na kurz zrušit.
  6. Akceptace registrace. Akceptací registrace Vám potvrzujeme, že jsme Vaši registraci přijali a že je pro Vás v kurzu místo a zbývá tedy již pouze uhradit kurzovné. O akceptaci registrace do kurzu Vám dáme vědět e-mailem s odkazem na náš portál, ve kterém lze zobrazit platební údaje pro úhradu kurzovného včetně termínu splatnosti. Pokud jste se v tento moment rozhodli, že na kurz chodit nechcete, máte možnost na portálu Vaši registraci zrušit a my po vás nebudeme požadovat úhradu kurzovného.
  7. Uzavření Smlouvy. Zobrazením platebních údajů na našem portálu (kliknutím na tlačítko “ZAPLATIT…” na portálu) dochází k uzavření Smlouvy mezi Vámi a Swing Busters ve vztahu ke kurzům, na které jste v danou chvíli akceptováni. Od tohoto okamžiku tedy s Vámi závazně počítáme a vy se na oplátku zavazujete za tyto kurzy v souladu s těmito Podmínkami uhradit kurzovné, a to případně i za svého tanečního partnera, kterého jste při registraci do kurzu uvedli. Po zobrazení platebních údajů již není možné registraci z Vaší strany zrušit.
  8. Zrušení registrace. V případě, že nedojde k úhradě kurzovného v termínu splatnosti dle bodu 3.3 těchto podmínek, máme právo od uzavřené Smlouvy odstoupit a Vaši registraci v kurzu zrušit. O zrušení registrace Vás budeme informovat e-mailem. Pokud došlo k registraci v páru a zaplatil pouze jeden z vás, musíme bohužel registraci zrušit oběma. Uhrazené kurzovné obvykle vrátíme do 14 dnů po zrušení registrace, tímto se však nevzdáváme práva na náhradu újmy způsobené tím, že jste místo v kurzu zbytečně blokovali.
 3. Kurzovné
  1. Kurzovné. Za účast na kurzu platíte kurzovné. Výše kurzovného je uvedena včetně DPH. K úhradě kurzovného dochází bankovním převodem na účet Swing Busters uvedený v platebních údajích. Aktuální výši kurzovného včetně případných slev najdete v ceníku na našem webu a rovněž vždy pro každý kurz zvlášť v prostředí registračního formuláře na webu. Výše kurzovného uvedená na webu při registraci na kurz může být dále snížena o množstevní slevu, kterou vysvětlíme v bodě 3.2 níže. Konečná výše kurzovného (se započtením případné množstevní slevy) je uvedena na našem portálu po zobrazení platebních údajů. Pokud jsme se spletli a na webu zobrazovaná či v platebních údajích uvedená výše kurzovného je zjevně chybná, vyhrazujeme si právo na odstoupení od Smlouvy.
  2. Množstevní slevy. Kurzovné může být sníženo o množstevní slevu dle aktuální nabídky množstevních slev uvedených v ceníku na našem webu. Množstevní sleva se kumuluje s jinými slevami v ceníku na webu, pokud není v ceníku uvedeno jinak. Množstevní sleva se aktivuje, pokud máte již zaplacenou registraci na více než jeden kurz v daném semestru nebo pokud hradíte dva a více kurzů v daném semestru současně. Množstevní sleva se odečítá vždy z kurzovného za kurz, který množstevní slevu aktivuje. Příklad: První kurz je za „plnou“ výši kurzovného, výše kurzovného za druhý kurz je snížena o množstevní slevu za 2 kurzy, výše kurzovného za třetí kurz je snížena o množstevní slevu za 3 kurzy. V případě, že dojde ke zrušení registrace do kurzu, který množstevní slevu aktivoval (viz bod 2.8 podmínek), odpadne Vám nárok na množstevní slevu a vyzveme Vás k doplacení kurzovného (původně sníženého o množstevní slevu) za druhý či další kurz.
  3. Splatnost. V případě, že dojde k akceptaci Vaší registrace více než 4 dny před posledním dnem registrace na kurz, bude kurzovné splatné do 3 dnů od zaslání platebních údajů. Pokud dojde k akceptaci registrace 4 dny a méně před posledním dnem registrace na kurz, bude kurzovné splatné do druhého dne od zaslání akceptace registrace. Doporučujeme tedy kurz zaplatit obratem po obdržení e-mailu ohledně akceptace registrace, případně využít tzv. okamžitou platbu, kterou již nabízí mnoho bankovních aplikací. Na blížící se termín splatnosti Vás budeme upozorňovat e-mailem.
  4. Okamžik zaplacení kurzovného. K zaplacení kurzovného dojde okamžikem připsání platby řádně označené dle platebních údajů na bankovní účet Swing Busters.
  5. Náhrady. Pokud zmeškáte lekci z předplaceného kurzu, můžete si tuto lekci nahradit pouze během probíhajícího semestru na jedné z tzv. Open Class lekcích, jejichž rozpis najdete na webu. Na lekce Open Class se nelze registrovat předem a naplnění kapacity probíhá systémem “kdo dřív přijde, ten dřív mele”. Berte prosím na vědomí, že pokud již bude kapacita dané Open Class naplněna, nebude na ni možné náhradu využít. I v případě opakovaných absencí platí. že zmeškáním lekcí nevzniká nárok na vrácení kurzovného. V mimořádných případech nás však můžete kontaktovat na info@swingbusters.cz a my se pokusíme něco vymyslet.
  6. Doklad o zaplacení. Po zaplacení kurzovného Vám zašleme e-mailem informace o přijetí platby a finálním potvrzením registrace do kurzu. Doklad o zaplacení a poskytnutí služby Vám pošleme, pokud nás o to požádáte e-mailem.
 4. Pravidla účasti na lekcích a dalších akcích provozovaných Swing Busters
  1. Základ. Všichni účastníci kurzů se chovají na lekcích slušně, ohleduplně k ostatním, nejsou pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek a dodržují základní hygienické návyky a pokyny lektorů.
  2. Osobní bezpečnost. Kurzů se účastníte na vlastní nebezpečí. Pokud si nejste jisti svým zdravotním stavem, konzultujte návštěvu lekcí s Vaším praktickým lékařem.
  3. Taneční obuv. V tanečních sálech se všichni účastníci kurzů přezouvají (viz doporučení v sekci Časté dotazy na našem webu) a chovají se tak, aby nedošlo ke znečištění či zničení tanečního sálu.
  4. Odložené věci. Během lekcí odkládejte své věci pouze na místa k tomu určená lektorem. Ani na těchto místech však neodkládejte cenné předměty, ty bude lepší nechat doma.
  5. Rotování. Na lekcích párového tance dochází k tzv. rotování, díky kterému si zatancujete svíce tanečními partnery v opačné roli. Pokud se na kurz hlásíte v páru a nechcete rotovat, dejte to vědět lektorům před začátkem první lekce či při jiné vhodné příležitosti.
  6. Jako Kurzista berete na vědomí a souhlasíte, že při podstatném porušení povinností uvedených v těchto Podmínkách můžeme omezit či zakázat Váš vstup na lekce a další akce provozované Swing Busters. V takovém případě nemáte nárok na vrácení kurzovného za lekce, kterých se z důvodu porušení podmínek nemůžete účastnit.
 5. Co jako spotřebitelé musíte vědět
  1. Přístup a používání našeho webu je pro všechny bezplatné, nesete však náklady, které vám vzniknou v souvislosti s přístupem a s používáním našeho webu (jedná se např. o náklady na připojení k internetu apod.).
  2. Ačkoliv uzavíráme Smlouvu po internetu, tedy jedním z tzv. distančních způsobů, nemáte podle zákona právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve čtrnáctidenní lhůtě. Smlouvy uzavírané podle těchto podmínek jsou totiž smlouvami o využití volného času, u kterých poskytujeme plnění (lekce) v určitém termínu (§ 1837 písm. j) občanského zákoníku). Od takových smluv (na rozdíl třeba od kupní smlouvy na věci z e-shopu) odstoupit mimo případy uvedené v těchto Podmínkách nelze.
  3. Od uzavřené Smlouvy můžete odstoupit, jestliže Swing Busters poruší Smlouvu podstatným způsobem, a to bez zbytečného odkladu poté, co jste se o porušení Smlouvy dozvěděli. O takovém odstoupení nás musíte neprodleně informovat, a to e-mailem na info@swingbusters.cz. V případě odstoupení od Smlouvy Vám vrátíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů, Vaše zaplacené kurzovné nebo jeho poměrnou část.
  4. Jako podnikatelé jsme povinni Vám dodat službu nebo zboží ve shodě s uzavřenou Smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Pokud není, máte samozřejmě práva z vadného plnění dle obecně závazných právních předpisů (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku). To pro Vás znamená, že máte právo na to, aby náplň kurzu odpovídala specifikaci kurzu na webu v době přihlášení a že Vám garantujeme i počet lekcí uvedený na webu. Pokud nejste spokojeni s kvalitou výuky, dejte nám prosím vědět na info@swingbusters.cz nebo prostřednictvím námi zasílaného dotazníku spokojenosti. Zároveň však negarantujeme, že z Vás bude po 9 lekcích Frankie Manning, jinými slovy negarantujeme výsledek služby, kterou během lekcí poskytujeme.
  5. Pokud se rozhodnete naše služby reklamovat, musíte nám vadu plnění vytknout (písemně na naši adresu nebo e-mailem na info@swingbusters.cz) bez zbytečného odkladu poté, kdy jste vadu zjistili, nejpozději však do šesti měsíců od poskytnutí služeb dle Smlouvy. Reklamaci včetně odstranění vady musíme vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.
  6. V rámci reklamace, můžete požadovat i provedení nové služby bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze části služby, můžete požadovat provedení nebo dodání jen její části; není-li to možné, můžete odstoupit v této části od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupíte-li od Smlouvy nebo neuplatníte-li právo na provedení služby bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Máte právo na přiměřenou slevu i v případě, že nemůžeme službu provést znovu, jakož i v případě, že nezjednáme v přiměřené době nebo že by nám zjednání nápravy způsobilo značné obtíže. Práva z vadného plnění Vám samozřejmě nenáleží, pokud jste vadu způsobili nebo jste o ní museli vědět při uzavření Smlouvy.
  7. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Případné spory, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zejména Česká obchodní inspekce (internetové stránky www.coi.cz); Ministerstvo průmyslu a obchodu vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena zejména v ustanoveních § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele.
 6. Práva duševního vlastnictví
  1. Vlastníkem webu a jeho obsahu, pokud není zřejmé něco jiného, jsou Swing Busters. Obsah webu, zejména naše videa a fotografie umístěné na webu, jsou předmětem práva duševního vlastnictví, zejména práva autorského ve smyslu zákona č. 12/2000 Sb.
  2. Obsah webu nelze uchovávat, upravovat, šířit, duplikovat, zveřejňovat, nahrávat, distribuovat, překládat, ani k němu nelze vykonávat jiná majetková práva, ledaže k tomu udělili Swing Busters souhlas.
  3. Všechna autorská práva, ochranné známky, práva k průmyslovým vzorům, práva k databázím a jiná práva k duševnímu vlastnictví (ať už zaregistrována či nikoli) k předmětům ochrany tvořícím obsah webu či na webu se nacházejícím náleží Swing Busters. Není-li výslovně uvedeno jinak, neudělujeme v souvislosti se službami žádnou výslovnou nebo implicitní licenci, souhlas či právo, včetně jakéhokoli práva na získání a/nebo držbu jakéhokoli autorského práva, ochranné známky, práva k průmyslovým vzorům, práva k databázím či jiného práva k duševnímu vlastnictví (ať už zaregistrovaná či nikoli).
 7. Závěrečná ustanovení
  1. České zákony. Smlouva, kterou s Vámi uzavíráme a další související právní vztahy se řídí výlučně právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to bez ohledu na to, odkud jste se na web připojili.
  2. I právník může udělat chybu. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení Podmínek není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení Podmínek, budeme tedy dělat, jako že tam to neplatné nebo neúčinné ustanovení není.
  3. Délka Smlouvy. K poskytování služeb dle Smlouvy dochází po dobu trvání daného kurzu. Doba trvání kurzu rovněž určuje dobu trvání uzavřené Smlouvy, tedy uplynutím poslední lekce kurzu dochází k ukončení Smlouvy na daný kurz.
  4. Co tvoří Smlouvu a co má přednost. Smlouvu tvoří tyto Podmínky, Vaše registrace a platební údaje. Pokud na webu zveřejníme informaci, která se odchyluje od některého ustanovení těchto Podmínek, a tato změna bude ve Váš prospěch, nebo Vám tuto změnu jinak sdělíme před uzavřením Smlouvy (např. e-mailem), má tato změna před ustanovením Podmínek přednost.
  5. Chci to písemně. Smlouvu uzavíráme přes internet a ukládáme elektronicky. Pokud chcete, můžeme Vám celou Smlouvu poslat na e-mail nebo poštou, stačí dát vědět na info@swingbusters.cz.
  6. Numero dos. Smlouvu uzavíráme česky, ledaže se s námi dohodnete na uzavření Smlouvy v jiném jazyce.
   Pokud nejste happy. Stížnosti, návrhy na zlepšení či jiné nápady směřujte na info@swingbusters.cz. Ozveme se zpátky co nejdříve.
  7. Účinnost. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 31.7.2020.